Элон

«Урганчкорммаш» акциядорлик жамияти жамиятда

корпоратив бошкарув тизимини бахолаш учун мустакил ташкилотларни танлаш буйича танлов эълон килади.

 

 

Корпоратив бошкарув кодексида белгиланган ташкилотлар танловда иштирок этиш хукукига эга.

Танловдаги таклифлар куйидаги хужжатларни уз ичига олади:

— корпоратив бошкарув тизимида утказилган бахолашнинг дастлабки киймати билан танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчисининг таклифи;

— штатида тегишли корпоратив бошкарувчи ёки кимматли когозлар бозори мутахассиси аттестати булган аудиторлик ташкилотлари;

— давлат руйхатида утказилганлиги тугрисидаги гувохномасининг, аудиторлик ташкилотлари учун берилган аудиторлик фаолияти билан шугулланиш хукуки лицензияси ва кимматли когозлар бозорининг профессионал иштирокчилари учун берилган кимматли когозлар бозорининг профессионаллик фаолияти билан шугулланиш хукуки лицензияларининг нусхалари;

— жамият корпоратив бошкарув тизими бахоланишида иштирок этувчи мутахассисларининг тегишли хужжатлари такдим этиш билан бирга улар тугрисидаги маълумотлари.

Жамиятда корпоратив бошкарув тизими бахоланишининг утказилиш даври – 2017 йил натижалари.

Танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати: 2018 йил 04 июнь куни соат 12:00гача.

Танловда иштирок этиш учун: Хоразм вилояти, Урганч шахри, Хонка кучаси, 26 уй «Урганчкорммаш» АЖнинг маъмурий биносида жойлашган жамиятнинг кимматли когозлар булимига такдим этишлари мумкин.

Масъул шахс: Тохиров Темур

Танлов утказилиши буйича тушунтиришлар ва руйхатга олиш билан боглик хужжатлар тугрисида маълумотларни куйидаги телефон раками оркали олишингиз мумкин:

Тел: +99891-431-88-84

Муддатидан кейин такдим этилган таклифлар хакикий деб хисобланмайди ва куриб чикилмайди.